วิสัยทัศน์

นักเรียนเป็นคนดี มีศักยภาพก้าวสู่อาเซียน สร้างงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สร้างครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น