ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

17 มิถุนายน 2563 ***อบจ.อุบลราชธานี ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม สังกัดอบจ.อุบลราชธานี***

เว็บไซต์ทางการศึกษา