รับการตรวจติดตามประเมิน 9 ส.

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนโนนกลางวิทยาคมได้รับการตรวจติดตามและประเมินกิจกรร 9ส. ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เว็บไซต์ทางการศึกษา